Maak het verschil in de wereld

line-transp-01

Surf mee op de golf van evolutie!

Ontdek hoe je de evolutionaire krachten – die jouw ontwikkeling en potentieel beïnvloeden – kunt bevrijden en kunt aanwenden om het verschil te maken.

Een training bestaande uit vijf bijeenkomsten (elk 3 dagen) met als oogmerk de integrale structuur van het bestaan te begrijpen en de evolutionaire krachten – die jouw groei en ontwikkeling diepgaand beïnvloeden – vrij te zetten en aan te wenden voor Zelf-Ontwikkeling en Ontplooiing van Potentieel.

Maak het verschil in de wereld. Een verschil dat het bestaan grootser en mooier maakt en dienstbaar is aan de toekomst van onze kinderen en de aarde.

De training is gestoeld op de sjamanistische traditie en omvat oeroude wijsheden uit de oosterse en westerse traditie. Zij sluit naadloos aan bij de meest recente  ontdekkingen binnen de moderne wetenschappen.

Een training met Médard van Leeuwe, trainer, coach, arts en mysticus.

Motivatie Training
Trainen met Avani
Effect Training
Opbouw Training
Vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en puur bewustzijn.
Inschrijven

Motivatie training

Hoe komt het dat de mensheid zich in zo een diepe crisis vol angst, geweld, onrust en conflict bevindt? Ondanks dat wij een enorme technologische ontwikkeling hebben doorgemaakt en grootse zaken verrichten zijn wij tot op heden niet in staat geweest de fundamentele problemen als honger, armoede en oorlog in de wereld op te lossen. Hoe komt dit?

Dit komt doordat subtiele evolutionaire krachten het denken, de waarneming en het handelen van meer mens op aarde alsmede het leven van alle samenlevingen sterk beïnvloeden, vormen en gestalte geven. Deze subtiele, maar alom aanwezige krachten beletten de mensheid werkelijk vrij te zijn en volwassen te worden. De ontdekking en bewustwording van deze evolutionaire dynamiek binnen onze psyché, in de samenleving en in de wereld is mogelijk de meest belangrijke ontdekking in de menselijke natuur.

In deze training zet je deze evolutionaire krachten vrij en leer je met hen samen te werken, waardoor je zeggenschap over je eigen evolutie en beschikking krijgt over je volledig potentieel. Dit brengt een grote verandering in jezelf en in onze wereld tot stand, hetgeen een sprong voorwaarts in evolutie kan betekenen.

Studies gericht op zelf-ontwikkeling aan de Universiteit van Harvard.

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard is een van de pioniers betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en “the evolving Self”

Volgens Kegan betekent zelf ontwikkeling dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit om van hieruit je eigen waarden en ideologie te ontwikkelen. Deze groei en innerlijke autoriteit is onafhankelijk van wat je hebt meegekregen vanuit je opvoeding, cultuur en samenleving. Kegan schrijft in zijn werk over de verschillende stadia van bewustzijn waardoor heen en waar naar toe elke mens zich ontwikkelt.

Daarbij stelt hij dat de mens die zich voorbij de comfortzone van maatschappij en samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt, groeit in een eenheidsbewustzijn waarbij hij of zij voorbij gaat aan het idee van het zelf en voorbij gaat aan de concepten van het intellect. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

Het onderzoek van Kegan en zijn conclusies worden bevestigd, uitgebreid en verdiept door vele andere onderzoekers van zelf ontwikkeling waaronder Ken Wilber, Mark Edwards, Jürgen Habermas e.a. Bij onderzoek blijken veel oude wijsheden van natuurvolken, alsmede de Oosterse en Westerse tradities deze kennis en wijsheid over menselijke groei en ontwikkeling in huis te hebben en tot een samenhangend geheel te hebben vervat.

In vele oude tradities worden deze dynamische evolutionaire krachten gekend en erkend. Men weet volgens welke universele patronen deze krachten in de innerlijke en uiterlijke dimensies van ons menszijn werkzaam zijn en hoe zij het denken, het voelen, het handelen, de zelf ontwikkeling en het volledig potentieel op zowel individueel als op collectief niveau diepgaand beïnvloeden. Vanuit elke traditie zijn wegen bekend waarbij meesterschap over deze krachten wordt verworven en de discipel thuis komt in een onveranderlijk ongeboren staat van gewaar-zijn en liefdevol bewustzijn. Bekend zijn ook de wegen hoe deze krachten aangewend kunnen worden op gebieden die belangrijk voor jou zijn, waardoor deze krachten juist de transformatie van jouw leven en al het leven op aarde ondersteunen en mogelijk maken. De training die hier aangeboden wordt is zo een weg.

Een training met Médard van Leeuwe.

Médard van Leeuwe is trainer, coach, arts, yoga en meditatie docent. Hij is ingewijd in de tradities van de Kabbala, Inca, Maya en Bhakti Ayurveda. Zijn gehele leven is gericht geweest op het leren kennen en belichamen van de dynamische krachten die evolutie en heling brengen. Zijn wijsheid, kunde en kunst heeft hij nu samen gebracht in deze training, welke je de evolutionaire dynamiek laat ervaren en begrijpen vanuit het hart.

Door met deze krachten samen te werken en hen te richten in de gebieden die belangrijk voor jou zijn surf je op de golf van evolutionair bewustzijn en maak je het verschil in de wereld.

Effect van de training:

Wat bereik je wanneer je de krachten van evolutie kent en met hen samenwerkt:

1) Je verwerft meesterschap over de krachten in jezelf. 2) Je ontwikkelt een diepgaand inzicht en begrip voor anderen. 3) Je hebt een diep begrip van de dynamiek achter de gebeurtenissen in je omgeving en in de wereld. Je ontdekt hoe je je levensenergie en tijd kunt aanwenden om een juiste impact te hebben op zaken die voor jou belangrijk zijn. 4) Je hebt een helder zicht op de dynamiek van creatie en bent in staat helder te zien wat er in de toekomst staat te gebeuren. Je speelt  hier effectief op in. Je begrijpt waar de ander staat; wat hem of haar beweegt en hebt enkel door je aanwezigheid of betrokkenheid een grote impact op hun leven en in de wereld. 5) Je ervaart een nieuw niveau van mogelijkheden in je leven. Je ziet het hoogste potentieel dat latent aanwezig is in jezelf, in anderen en in alles om je heen. Je draagt bij aan een meer duurzame en bewuste wereld.

Opbouw van de training

De training heeft vijf modulen. In elke module staat een van de hoedanigheden van de evolutionaire dynamiek centraal: de verbindende-, de vernieuwende-, de transformerende- en de omvattende kracht. Tenslotte het het open ongeboren puur gewaar-zijn. Deze hoedanigheden zijn samen één en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij brengen samen de gehele schepping, de kosmos, de aarde, het leven en de meest verfijnde structuur van ons bewustzijn tot manifestatie.

De natuurlijke ontwikkeling vraagt van je om eerst je eigen mogelijkheden aan te boren (module 1 en 2) en vervolgens je levensloop daarmee in overeenstemming te brengen(module 3). Wanneer je begrijpt en ervaart hoe het evolutionaire proces van ontwikkeling werkt dan krijg je zeggenschap over je eigen evolutie, maak je het verschil in onze wereld. Je draagt dan bij aan een duurzame wereld van vrede en overvloed. (module 4 en 5).

Tijdens de eerste module wordt het verleden losgelaten en krijgt dit een andere plek in de psyche. Verwondingen worden bronnen van mededogen en kracht. Dit geeft ruimte aan een nieuwe waarneming en visie.

In de tweede module ga je voorbij aan angst, geweld en de dood. De toekomst wordt in dit weekend los gelaten.  Je ervaart je eigen autonomie, je oorspronkelijke waarheid en kracht.

In module drie breng je je levensloop in juiste afstemming met je eigen mogelijkheden. Je bent in contact met je innerlijk kompas. Je weet wie je bent en wat je hier komt doen hier op aarde. Je geeft ruimte aan groei en expressie van jouw talenten en kwaliteiten. Je bent in de wereld maar niet van de wereld.

In de vierde module verfijn je de waarneming. Je komt tot de ervaring dat je onlosmakelijk verbonden bent met het geheel en de natuur en dat alles één is. Je hebt een heldere visie, missie en enthousiasme. Je ervaart dat jouw leven past in het groter geheel en zin heeft.

In de vijfde module versmelt je het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf en versterk je de verbinding met de innerlijke leiding die je gegeven is. Alles valt op zijn plek. Je bent in open verbinding met inspiratie en een krachtige creatieve manifestatie kracht stroomt door je heen.

Vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en open ongeboren puur gewaar-zijn

De vijf pijlers van deze training maken dat alles geïntegreerd wordt en op haar juist plek valt.

Pijler 1) Zelf onderzoek vanuit het non-dualisme. Dit opent een open ongeboren puur gewaar-zijn voorbij aan verleden, toekomst, vrij van heden, persoon, concepten en denken.

Pijler 2) Het juiste handelen. De oefeningen en rituelen brengen de zichtbare en de onzichtbare wereld samen. Je individuele leven komt in resonantie en juiste afstemming met de kosmische natuurlijke wet.

Pijler 3) Inwijdingen zijn rituelen waarbij kwaliteiten en potentieel in jou wakker worden gemaakt en tot bloei komen.

Pijler 4) Juist denken: Elke module brengt haar kennis over een bepaald gebied van infromatie. Door verfijning van het verstand kom je tot een diep begrip vanuit het hart.

Pijler 5) Meditatie brengt je in de stilte voorbij het denken. Instrumenten waarmee je werkt zijn: zachte vorm van yoga- geleide fantasie- pranayama- mantra- meditatie.

De vijf assen van de training zijn vijf structuren van activatie en bewustwording op geleide waarvan de evolutionaire dynamiek in jouw leven plaats vindt. De vijf assen geven je een kaart om inzicht en overzicht te krijgen en tot een nieuw evenwicht te komen.

As 1) Deze as laat zeven weefsels in het grof stoffelijk lichaam zien en zeven energie centra in het fijn stoffelijk lichaam.

As 2) De tweede as laat zeven typen van de menselijke persoon zien en zeven kleuren die gerelateerd kunnen worden aan  de verschillende chakra’s en kwaliteiten. Door verschillende typen in jezelf te herkennen en tot vervulling te brengen zet je jouw oorspronkelijke kwaliteiten vrij en opent zich een groter potentieel van wie je aan het worden bent. Je persoonlijkheid kleurt degene die je bent. Kleuren hebben een emotionele gevoelscomponent of psychische energie. Voor de verschillende chakra’s zou je dit kunnen duiden als: stabiel en veilig, sensitief, passie, vreugde, vrijheid, zingeving en gemeenschappelijkheid.

As 3) De derde as laat zeven intelligenties en zeven bewustzijns niveaus zien, welke in ieder mens aanwezig zijn. Op deze as tref je zeven intelligenties aan waarlangs de mens zich ontwikkelt: kinesthetisch- emotioneel- rationeel- interpersoonlijk- intrapersoonlijk- moreel/ intellectueel –spiritueel. Overkoepelend zijn er de intelligenties van cognitie- spraak en taal- wil. Dan zijn er op deze as de zeven niveaus van bewustzijn die het substraat vormen voor alle individuele en culturele groei en ontwikkeling: archaïsch- magisch- mythisch- denken- pluralistisch- integraal- eenheid.

As 4) Deze as laat vier evolutionaire krachten (activatie) en de vier wereld belevingen (bewustwording) van de mens zien.

As 5) Deze as laat de vier bewegingen van de menselijke geest zien: Eros (de opwaarts gerichte beweging die transformatie en resurrectie brengt)- Agape ( de neerwaarts gerichte beweging van de geest die open en ontvangend van karakter is en verbindend is en individuatie brengt)- wederkerigheid (de horizontaal gerichte beweging die annihilatie of offer brengt)- gelijkmoedigheid (de horizontaal gerichte beweging die omvat, integreert, deelt en één maakt). Daarnaast toont zij de vier staten van waarneming welke voortvloeien uit en verbonden zijn met de opbouw van het menselijk brein: het reptielen brein- het zoogdieren brein- de grote hersenen (neo cortex) en de prefrontale hersen kwabben.

Vijf staten van bewustzijn: de vijf pijlers van deze training brengen je in het ervaren van de vijf bewustzijns staten: de diep droomloze staat- het dromen- het waken- transcendent bewustzijn- het open ongeboren puur gewaarZijn.

De oneindige natuur of evolutionaire dimensie, waarin alle elementen van de training samenkomen en geplaatst kunnen worden in de vier dimensies of kwadranten van de realiteit: de individuele en de collectieve wereld met de innerlijke en uiterlijke dimensies daarvan.

Het open ongeboren puur gewaar-Zijn, dat voorbij tijd, ruimte en dimensie gaat.

Inschrijven.