Lezing

“Terug naar de Natuur” in een Nieuwe Jas

By January 24, 2018 No Comments

De lezing “Terug naar de Natuur in een nieuwe jas” geeft een ongebruikelijk perspectief van de verbinding tussen mens, natuur en de kosmos. De lezing vertelt over de vier krachten die evolutie en schepping genereren: de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelfoverstijgende kracht en de omvattende kracht. Het laat zien hoe je als mens onderdeel bent van deze grote natuur en hoe je tegelijkertijd deelgenoot bent van haar schepping.

Door het natuurwetenschappelijk denken, de technologische ontwikkeling en de moderne robotisering is de westerse mens zich steeds meer superieur gaan voelen. Steeds meer is de mens vervreemd geraakt van de natuur als haar oorsprong en thuis. De tuinbouw, de landbouw, de veeteelt, het wonen, het sociale leven, het werk en zelfs de vrijetijdsbesteding vinden plaats in een omgeving die zo gecultiveerd is dat de verbinding met de natuur nauwelijks of niet meer voelbaar aanwezig is.

Door het verlies aan contact met de natuur, de invloeden van voeding en geneesmiddelenindustrie en een gezondheidszorg die gericht is op symptoombestrijding is de westerse mens ook de verbinding met haar innerlijke natuur steeds meer kwijtgeraakt. De waarde van het mentale denken wordt maatschappelijk overschat en veel mensen leven in angst, stress en depressie. Deze ontwikkelingen en de enorme bevolkingstoename heeft de wilde en ongerepte natuur op dit moment bijna van de aardbodem doen verdwijnen. Door de enorme ontbossing van de aarde zijn op dit moment de seizoenen aan het verschuiven.

Als antwoord op dit verlies groeit er in de samenleving een collectieve behoefte om onszelf opnieuw met de natuur en de aarde te verbinden. Dit drukt zich in alle lagen van de samenleving uit. Er is een toenemende zoektocht naar holisme. Begrippen en kwaliteiten als duurzaamheid, lokale-, circulaire en donut economie, transparantie, innerlijk leiderschap, vrijheid en flexibiliteit zijn onderwerp van gesprek in onze samenleving: in het bedrijfsleven, in het onderwijs en ronde tafelgesprekken zoals in Pakhuis de Zwijger.

Ook het in ontwikkeling brengen van schone energie, de vraag naar biologische voeding en een toenemende interesse in een natuurlijke gezondheidszorg toont deze groeiende behoefte van de mens aan een vernieuwde verbinding met het natuurlijke.

In deze maatschappelijke transitie is het belangrijk dat het individu de mythische en magische wereldbeleving die de oude tradities kenmerken omarmt zodat het hoofd verbonden wordt met het hart. Als dit integreert met de verworvenheden van het westers denken (zoals reflectief vermogen, analytisch denken en wiskundige berekeningen) geeft dit een verfijning van het verstand, een verdieping van bewustzijn en een groei in liefde. Het individuele en het collectieve potentieel van de mens komt vrij. Dus niet terug naar vroeger, maar een sprong voorwaarts in de evolutie en onze schepping.

Door je te verbinden met de krachten van de schepping en evolutie kun je als gezond denkend mens de vergeten verbinding met de natuur herstellen en verdiepen en kom je thuis in jezelf. Je beseft dan dat je als mens het land niet kunt bezitten; dat je als mens niet beter of meer bent dan de stenen, de grond waarop je loopt, de planten en de dieren. Je beseft dat je als mens –door de gaven die je van het bestaan hebt gekregen- de mogelijkheid hebt en het grote genoegen kent zorg te dragen voor de aarde en al het leven en dat je deelgenoot bent aan haar schepping.

Deze lezing laat je zien en ervaren hoe je deze verbinding met de natuur en met je innerlijke natuur kunt herstellen en activeren en hoopt je (meer) in contact te brengen met je potentieel zodat je dit kunt manifesteren in je leven.

Leave a Reply